Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kotiseutuseura Paavolan Pakanat ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen
ylläpitäminen sekä Siikajokilaakson kulttuurisen moninaisuuden ylläpitäminen
ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
b) järjestää retkiä, matkoja ja muuta kiinnostavaa toimintaa
c) harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
d) tekee yleishyödyllisiä lahjoituksia ja jakaa stipendejä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
a) kerää jäsenmaksuja
b) järjestää yleisiä tansseja ja talkoita
c) järjestää tilaisuuksissaan arpajaisia, myyjäisiä ja kahvilatoimintaa
d) ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja muita lahjoituksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen
vuosikokouksen päätöksellä kutsua kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä on kerrallaan
yksi. Vapaajäsenoikeus myönnetään 85 vuotta täyttäneille, jotka ovat
maksaneet jäsenmaksunsa kahtena edellisenä vuonna. Ennen
sääntömuutosta 80 vuotta täyttäneille myönnetyt vapaajäsenoikeudet
säilyvät. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja vapaajäsenet ovat
vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä
myös yhteisön kannattajajäseneksi, jolla ei ole vuosikokouksissa
äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen vuoden lopussa, mikäli
hän on maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksun
suorittamisen tai on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu
puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi
vuosi. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arpa.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin, taloudenhoitajan
ja tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on annettava
seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen vuosikertomus ja
tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee
antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa
on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai yhdistyksen nettisivulla (kotisivulla).

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
d) hyväksytään kokouksen työjärjestys
e) esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroiset jäsenet
i) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tai lakkautetuksi
tuleminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa
lakkautetuksi siirretään yhdistyksen varat Suomen Kotiseutuliitto ry:lle.13. Lain noudattaminen
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja
Suomen lakia.

Comments are closed.