Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kotiseutuseura Paavolan Pakanat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä Siikajokilaakson kulttuurien ylläpitäminen ja kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a) järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
b) järjestää retkiä, matkoja ja muuta kiinnostavaa toimintaa
c) harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
d) tekee yleishyödyllisiä lahjoituksia ja jakaa stipendejä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
a) kerää jäsenmaksuja
b) järjestää yleisiä tansseja ja talkoita
c) järjestää tilaisuuksissaan arpajaisia, myyjäisiä ja kahvilatoimintaa
d) ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja muita lahjoituksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä on yksi kerrallaan.Yhdistyksen vapaajäseniksi voivat liittyä kaikki 80 vuotta täyttäneet jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kolmena edeltävänä vuonna.Vapaajäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja vapautetaan jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuonna tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-6 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika, jolloin se valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
d) hyväksytään kokouksen työjärjestys
e) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun, kerhoarvan ja -kahvimaksun suuruus sekä kulukorvaukset
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, kaksi kerhoemäntää, 1-2 varaemäntää ja matkanjohtaja
i) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa
j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Lain noudattaminen
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja Suomen lakia.

Comments are closed.